Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club

Doelstelling

De Stichting heeft onder meer ten doel:
– het bevorderen van de in stand houding van de monumentale
ambiance van het interieur van het Gebouw Industria, ten behoeve van allen die geïnteresseerd zijn in de bouwkunst en interieurkunst ten tijde van de bouw van Gebouw Industria;
– het duurzaam behoud van het erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club en haar voorlopers waaronder, maar niet daartoe beperkt, Gebouw Industria en al hetgeen bij het ensemble van het gebouw, interieur en sociëteit behorend;
– de bevordering van algemeen maatschappelijke en culturele belangstelling en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De volledige tekst van de doelstelling van de stichting vindt u elders op deze pagina onder het kopje “De statuten van de Stichting”.

Koninklijke Industrieele Groote Club

Gebouw Industria is in 1913 gebouwd ten behoeve van De Industrieele Club, indertijd de nationale sociëteit voor industriëlen, die er sedert het gereedkomen van deze huisvesting haar onderkomen heeft gevonden. Het gebouw is neergezet op een voor dit doel historisch gekozen plek: niet alleen staat het op de sluis van de Dam, het kernpunt van de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam, maar tevens is het de locatie van de oudste beurs van Amsterdam, tevens de oudste effectenbeurs ter wereld, waar de aandelen van onder meer de VOC verhandeld werden. Deze sociëteit, die indertijd wellicht het meest invloedrijke trefpunt van de Nederlandse handel en industrie genoemd kan worden, is tot op de dag van vandaag gevestigd in Gebouw Industria. In 1975 is De Industrieele Club gefuseerd met De Groote Club (1872) en inmiddels heeft zij het predicaat Koninklijk verkregen. De Groote Club fuseerde reeds in 1922 met de voor de ontstaansgeschiedenis van onze natie ruim twee eeuwen geleden zeer invloedrijke sociëteit Doctrina et Amicitia (1788), de opvolger van de Vaderlandsche Sociëteit (1787). De huidige (Koninklijke) sociëteit in Gebouw Industria kan derhalve bogen op een prominente geschiedenis, waaraan zowel de historische locatie, als de belangwekkende (interieur)architectuur van Gebouw Industria, recht doet.

De architect van Gebouw Industria is Foeke Kuipers (1871-1954), een bekende leerling van J.F. Klinkhamer en H.P. Berlage, en het mag wellicht zijn chef d’oeuvre genoemd worden. Voor het interieur misstaat de term Gesamt Kunstwerk niet: het is opgebouwd uit topproducten van Nederlandse (en koloniale) bodem. Gelukkig zijn hiervan nog belangrijke delen bewaard gebleven en terecht kan hier gesproken worden van een ensemble van nationale importantie, dat zijn oorspronkelijke functie behouden heeft (levend erfgoed). Het gebouw en zijn interieur zijn beschreven door Aart Oxenaar (heden: directeur Bureau Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam) en tevens door Ingeborg de Roode (hoofdconservator toegepaste kunst, Stedelijk Museum) voor de Nederlandse Textielcommissie. Gebouw Industria heeft de status van Rijksmonument en is een beeldbepalend gebouw tussen Dam en Rokin aan de Rode Loper van Amsterdam en pal voor het Nationaal Monument.

De Stichting werkt aan ontsluiting van dit bijzondere ensemble, zowel voor historisch-wetenschappelijk gebruik, als voor het brede publiek, onder meer door een digitale presentatie, als ook door middel van open dagen. Ook bestaat er de mogelijkheid om tijdens de ongeveer 10 keer per jaar voor geïnteresseerden georganiseerde kennismakingsavonden de Sociëteit te bezoeken.

Adres, overige informatie en gegevens
Het postadres van de Stichting is:
Dam 27
1012 JS Amsterdam
Telefoon secretariaat: 020 624 22 29

De Stichting is een Culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het fiscaal nummer van de Stichting is 816780250.
Haar bankrekeningnummer is NL72ABNA0620097469.
De Stichting is niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en drijft geen onderneming.
Het e-mailadres van de Stichting is secretaris@erfgoedkigc.nl
De website van de Stichting kunt u vinden onder www.erfgoedkigc.nl
De website van de Koninklijke Industrieele Groote Club kunt u vinden onder www.igc.nl

De statuten van de Stichting
Statuten Stichting Erfgoed van de Koninklijke IGC

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Op verzoek e-mailen wij een KvK uittreksel van de Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club.

Financiën
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt
ultimo 2022 € 34.896,33.
Het eigen vermogen bestaat uit bezittingen en liquide middelen.

Recente jaarcijfers
Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers van voorgaande jaren vindt u op de pagina Jaarverslagen.

Beleidsplan

Missie
De Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club zet zich in ten behoeve van het duurzaam behoud en de publieke ontsluiting van het cultureel erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club en haar voorlopers, waaronder De Vaderlandsche Club, Doctrina et Amicitia, De Groote Club en De Industrieele Club. De Stichting waakt over de gebalanceerde afweging ten aanzien van (her)gebruik van dit erfgoed en met name de (gebruiks)collectie in ruime zin door de vereniging en door andere betrokken partijen. Zij brengt kennis en fondsen bijeen, alsmede stimuleert betrokkenheid en onderzoek om haar doel te bereiken.

Visie
Tot dit cultureel erfgoed behoort onder meer, maar niet alleen, het ensemble van het Gebouw Industria, het zich daarin bevindende historische interieur, zowel roerend als nagelvast, en de daaraan gerelateerde inventaris, alsmede het aan de sociëteit verbonden immateriële erfgoed, waaronder ‘oral history’ en tradities. Eveneens behoren tot het cultureel erfgoed archieven, boekerij en andere documentatie, waaronder fotomateriaal en andere informatiedragers. Het betreft derhalve voor een belangrijk deel “levend erfgoed”, waarbij de sociaal-maatschappelijke meerwaarde en daarmee de continuïteit schuilt in de wisselwerking tussen het verleden en de huidige sociëteit, die nog steeds in Gebouw Industria floreert. Alleen al door de betekenis van de geschiedenis van de opeenvolgende sociëteiten voor de natie is behoud van het bewuste materiële en immateriële erfgoed van eminent belang. Daarenboven is het genoemde ensemble en, buitendien diverse elementen daaruit, uniek zowel in het kader van de rijksmonumentenzorg, als binnen de Collectie Nederland.

Activiteiten
Van oudsher richt de Stichting zich op:
– duurzame conservering en restauratie van de collectie in brede zin;
– geschiedkundig onderzoek;
– archiefonderzoek;
– documentatie, onder meer van ‘oral history’, tradities en
gebruiken;
– trachten te recupereren van verdwenen interieurdelen en tot de geschiedenis behorende of daaraan gerelateerd zijnde objecten, zoals gevel- en gedenkstenen van eerdere sociëteitsgebouwen;
– het schrijven van artikelen en publicaties;
– adviseren en lobbyen ter zake duurzaam behoud en goed beheer;
– het wereldkundig maken, c.q. de publieke discussie stimuleren ter zake onderzoeksresultaten en de daaruit voortvloeiende
thematische onderwerpen;
– het onderhouden van relaties met erfgoedinstellingen, archieven en experts;
– het stimuleren van betrokkenheid en sociaal-maatschappelijk draagvlak;
– het werven van fondsen ten behoeve van de materialisatie van deze activiteiten.

Alle eigen activiteiten van de Stichting geschieden uitsluitend door vrijwilligers.

Gedurende 2012 heeft de Stichting bijgedragen aan het schrijven van het jubileumboek (1913-2013) van de Industrieele Groote Club. Ter gelegenheid van het jubileum is de IGC Koninklijk geworden.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag Stichting Erfgoed Koninklijke IGC 2022

In het jaar 2022 zijn de volgende activiteiten ondernomen door de Stichting.

– Beoordeling en aanvaarding van een schending van een klok aan de IGC;
– Beoordeling en afwijzing van een schilderij van Hobbe Smith, aangeboden in bruikleen aan de IGC;
– Beoordeling en afwijzing van een brons, aangeboden in bruikleen aan de IGC;
– Een projectplan voor de ontsluiting van het IGC archief is door de Stichting opgesteld en aan de IGC aangeboden;
– Jonne van der Drift is toegetreden tot het bestuur;
– Diverse activiteiten in het kader van het project archiefontsluiting zijn uitgevoerd; onderzoek naar mogelijkheden.

In het jaar 2022 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld.

Voorzitter: Frank van ’t Geloof
Secretaris: Ton van der Stap
Penningmeester: Paul Vernooijs
Erelid: Jurn Buisman
Lid: Maarten Rijkens
Lid: Rob Hanemaaijer
Lid: Jonne van der Drift

De bestuursleden ontvangen geen salaris voor het uitoefenen van hun functie.

Aanvullende Informatie

Fondsenwerving
Waar de Stichting zich in voorgaande decennia zich vrijwel uitsluitend richtte op schenkingen door particuliere donateurs, wil zij vanaf 2015 tevens zoveel mogelijk acquisitie van subsidies en schenkingen van overheidsgerelateerde en particuliere cultuurfondsen uitvoeren. Daartoe is in 2014 al het nodige voorwerk verricht. Deze fondsenwerving is steeds projectgericht.

Bovendien wil de Stichting ook projectgerichte crowdfunding opzetten. Hiertoe is een zekere aanwezigheid op het web noodzakelijk. De beoogde online publicatie van onder meer de geschiedenis en de voorgenoemde digitalisering van het objectbestand van de collectie kan dit bevorderen .

Tevens verwacht de Stichting in de toekomst historische objecten gerelateerd aan de geschiedenis van de Kon. IGC en haar voorlopers wellicht in haar bezit te mogen ontvangen als schenking.

Besteding van de middelen
De Stichting besteed de verworven middelen uitsluitend conform de statutaire doelstelling. Behoudens de reguliere bankkosten voor het aanhouden van de bankrekening en eventuele vergelijkbare onkosten, worden de middelen uitsluitend besteed aan de daadwerkelijke materialisatie van de missie van de Stichting en daarin met name restauratie en conservering van de collectie.

De fondsen, die nog niet zijn toegekend, worden op een spaarrekening bij de bank geplaatst. De fondsen zijn puur bedoeld voor restauratie, conservering (wetenschappelijk) onderzoek en publicatie en worden niet beschouwd als te investeren vermogen ten behoeve van kapitaalrendement.

Eigendom
Het Gebouw Industria is eigendom van Ivy Group BV. De collectie is voornamelijk eigendom van de Kon. IGC en deels (meest archieven) in handen gesteld van onder meer het Stadsarchief, het NAi en andere instellingen. De Stichting heeft vooralsnog geen historische objecten of origineel documentatiemateriaal in eigen bezit.

Begroting 2023 St. Erfgoed vdKIGC
Begroting 2024 St. Erfgoed vdKIGC