Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag Stichting Erfgoed Koninklijke IGC 2022

In het jaar 2022 zijn de volgende activiteiten ondernomen door de Stichting.

– Beoordeling en aanvaarding van een schending van een klok aan de IGC;
– Beoordeling en afwijzing van een schilderij van Hobbe Smith, aangeboden in bruikleen aan de IGC;
– Beoordeling en afwijzing van een brons, aangeboden in bruikleen aan de IGC
– Een projectplan voor de ontsluiting van het OGC archief is door de Stichting opgesteld en aan de IGC aangeboden;
– Jonne van der Drift is toegetreden tot het bestuur;
– Diverse activiteiten in het kader van het project archiefontsluiting zijn uitgevoerd; onderzoek naar mogelijkheden.

Tijdens het jaar 2022 was het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

Voorzitter: Frank van ’t Geloof
Secretaris: Ton van der Stap
Penningmeester: Paul Vernooijs
Erelid: Jurn Buisman
Lid: Maarten Rijkens
Lid: Rob Hanemaaijer
Lid: Jonne van der Drift

Jaarcijfers 2022

Begroting 2022 St. Erfgoed vdKIGC

Jaarverslag 2021

Dit jaar heeft het bestuur tweemaal vergaderd.
Door de Covid-19pandemie moesten de activiteiten op een laag pitje gezet worden.
Wel zijn door de Stichting diverse malen rondleidingen georganiseerd om de kunstcollectie aan het publiek te tonen.

In verband met het feit dat de Stichting en de Kon. IGC regelmatig worden benaderd of zij schenkingen willen aanvaarden, is een procedure voor de aanvaarding van schenkingen opgesteld om dit te formaliseren.

In de loop van het jaar is een samenwerkingsverband gevormd met de Kunst & Cultuur Tafel van de Kon. IGC om gezamenlijk diverse activiteiten te organiseren.
Het archief functioneert als bron voor de historische gebeurtenissen en achtergronden voor het
ontstaan van de kunstcollectie.

Tijdens het jaar 2021 was het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

Voorzitter: Maarten Rijkens
Secretaris: Ton van der Stap
Penningmeester: Paul Vernooijs
Erelid: Jurn Buisman
Lid namens bestuur Kon. IGC: Frank van ’t Geloof
Lid: René Dessing
Lid: Rob Hanemaaijer

De bestuursleden ontvangen geen salaris voor het uitoefenen van hun functie.

Jaarcijfers 2021

Begroting 2021 St. Erfgoed vdKIGC

Jaarverslag 2020

Dit jaar heeft het bestuur door de COVID-19pandemie maar eenmaal online vergaderd.

Tijdens deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

1. Consolidatie
Na de verbouwingen en restauratiewerkzaamheden van de laatste jaren van het interieur van de Club, was het de bedoeling dat de nadruk dit jaar op culturele activiteiten van de sociëteit zou liggen. Dit is door COVID-19 helaas nog niet mogelijk geweest.
De Stichting heeft de status van een culturele ANBI, hetgeen het mogelijk maakt dat op fiscaalvriendelijke wijze schenkingen kunnen worden gedaan.

2. Mercurius vleugel
De door leden van het Hermes gezelschap bijeengebrachte giften heeft geresulteerd in de schenking aan de stichting van een vleugel, gebouwd door Steinway & Sons. Deze vleugel is door de stichting in bruikleen gegeven aan de Kon. IGC. Deze vleugel dateert uit de tijd van oprichting van de Industrieele Club en wordt sindsdien zoveel als thans mogelijk is gebruikt voor zowel jazz als klassieke concerten in de sociëteit.

3. Publieke ontsluiting
Door de pandemie heeft de Stichting dit jaar slechts een aantal keren rondleidingen georganiseerd om de kunstcollectie te laten zien. Normaal worden regelmatig belangstellenden rondgeleid en op de Open Monumenten dagen ontvangt de KIGC meestal enkele duizenden belangstellenden.

4. Aanvaarding schenkingen
Een procedure voor de aanvaarding van schenkingen is opgesteld. Deze heeft tot doel te regelen hoe en door wie schenkingen worden beoordeeld. Een beoordelingscommissie zal worden ingesteld. De definitieve procedure zal samen met het bestuur van de Kon. IGC worden ingevoerd.

5. Archief Kon. IGC
Aan opslag en indeling van het archief wordt gewerkt. Met name historische stukken verdienen een zorgvuldige behandeling en moeten kunnen worden geraadpleegd.

Bestuur
Tijdens 2020 was het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

Voorzitter: Maarten Rijkens
Secretaris: Ton van der Stap
Penningmeester: Paul Vernooijs
Erelid: Jurn Buisman
Leden:
René Dessing
Rob Hanemaaijer
Lid namens bestuur Kon. IGC: Frank van ’t Geloof

Jaarcijfers 2020

Begroting 2020 St. Erfgoed vdKIGC

Jaarverslag 2019

Dit jaar heeft het bestuur eenmaal vergaderd.
Tijdens deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

1. Consolidatie
Na de verbouwingen en restauratie werkzaamheden van de laatste, jaren van het interieur van de Club, ligt de nadruk dit jaar op culturele activiteiten van de sociëteit.
De Stichting heeft de status van een culturele ANBI, wat het mogelijk maakt dat op fiscaal vriendelijke wijze schenkingen kunnen worden gedaan.

2. Mercurius vleugel
Een aantal leden van het Hermes gezelschap heeft giften gedaan aan de stichting om een vleugel, gebouwd door Steinway & Sons te verwerven en in bruikleen aan de Vereniging te geven.. Deze vleugel dateert uit de tijd van oprichting van de Industrieele Club en past in het interieur van de Club.
De vleugel zal worden gebruikt voor zowel jazz als klassieke concerten in de sociëteit.

3. Publieke ontsluiting
Ook dit jaar heeft de Stichting diverse malen samengewerkt met de Vereniging om het gebouw en de sociëteit open te stellen voor het publiek. Eens per maand worden belangstellenden rondgeleid en op de Open Monumenten dagen ontvangt de KIGC enkele duizenden belangstellenden.

Op 25 november zijn door de voorzitters van de Stichting en van de Kon. IGC bruikleenover-eenkomsten getekend voor de door de Stichting aan de Kon. IGC in bruikleen gegeven aquarel (aangeboden in 2018) en de Steinwayvleugel.

Bestuur
Tijdens 2019 was het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

Voorzitter: Maarten Rijkens
Secretaris & Penningmeester: Ton van der Stap
Leden:
Paul Vernooijs
René Dessing
Rob Hanemaaijer
Lid namens bestuur K.IGC: Frank van ’t Geloof
Erelid: Jurn Buisman

Jaarcijfers 2019

Begroting 2019 St. Erfgoed vdKIGC

Jaarverslag 2018

Dit jaar heeft het bestuur tweemaal vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

1. Erfgoed Commissie
De Erfgoed Commissie van de vereniging Koninklijke Industrieele Groote Club is opgegaan in de Stichting Erfgoed Koninklijke Industrieele Groote Club.

2. Jubileumboek
Het Jubileumboek 100 jaar IGC is digitaal beschikbaar gemaakt op de website van de Kon. IGC.

3. Glas-in-lood project
Besproken is of de oude GIL ramen (gedeeltelijk) terug kunnen worden geplaatst. Dit project vindt onvoldoende aanhang en wordt uitgesteld.

4. Waardevol Schilderij
Bekeken werd of het bestuur van de Kon. IGC bereid zou zijn om een (klein) gedeelte van haar vermogen te beleggen in een waardevol schilderij. De voorzitter van het bestuur van de Kon. IGC steunt dit plan niet.

5. Archiefwerkzaamheden
Wederom heeft de Stichting werkzaamheden verricht t.b.v. de ordening van het archief. Dit archief wordt thans ruim geraadpleegd.

6. Publicaties
De Stichting heeft diverse publicaties verzorgd, waaronder een jubileum special voor het 105 jaar bestaan van het IGC Magazine.

7. Aankoop Aquarel
De Kunstcollectie is uitgebreid met een aquarel van de Amsterdamse schilder M.J. (Tinus) de Jongh (1885 – 1942) met daarop het Rokin met Beurspoortje uit ca 1910. Dit geeft impressie van de bebouwing die daar stond voor de sloop ervan en de bouw van Gebouw Industria.

8. Publieke ontsluiting
Ook dit jaar heeft de Stichting diverse malen samengewerkt met de Vereniging om het gebouw en de sociëteit open te stellen voor het publiek. Eens per maand worden belangstellenden rondgeleid en op de Open Monumenten dagen ontvangt de KIGC enkele duizenden belangstellenden.

De aquarel is op 3 december door de voorzitter van de Stichting in bruikleen aangeboden aan de voorzitter van het bestuur van de Kon. IGC.

Bestuur
In de vergadering van 23 januari is Rob Hanemaaijer toegetreden tot het bestuur van de Stichting.

Tijdens 2018 was het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

Voorzitter: Maarten Rijkens
Secretaris/Penningmeester: Ton van der Stap
Leden:
Paul Vernooijs
René Dessing
Rob Hanemaaijer
Lid namens bestuur K. IGC: Frank van ‘t Geloof
Erelid: Jurn Buisman

Jaarcijfers 2018

Begroting 2018 St. Erfgoed vdKIGC

Jaarverslag 2017

Dit jaar heeft het bestuur driemaal vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

1. Publieke ontsluiting
Ook dit jaar heeft de Stichting diverse malen samengewerkt met de Vereniging om het gebouw en de sociëteit open te stellen voor het publiek. Eens per maand worden belangstellenden rondgeleid en op de Open Monumenten dagen ontvangt de KIGC enkele duizenden belangstellenden.

2. Restauratie interieur
De Stichting is betrokken geweest bij de vervanging van het wandtextiel uit 1916 ontworpen door Theo Nieuwenhuis. Gesprekken hierover zijn gevoerd met Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Bovendien heeft kennisuitwisseling plaats gevonden met de curator van het Amrath Hotel (v/h Het Scheepvaarthuis) waar soortgelijk wandbehang aanwezig is.
De vervanging is dit jaar uitgevoerd.

3. Verbouwing restaurant
De Stichting heeft geadviseerd bij de vernieuwing van het restaurant. Het oude cassette plafond is terug gebracht en de oorspronkelijk lambrisering gerestaureerd.
Bovendien werden vitrinekasten geplaatst om de unieke en zeer waardevolle zilvercollectie van de Club goed te laten zien. In dat kader is door de firma Lyppens een deel van de collectie gerestaureerd.
Als blikvanger is de Art Deco lamp, ontworpen door Mario Ernst Sabino, gerestaureerd en boven de hoofdtafel opgehangen.

4. Subsidies
Een van de doelstellingen van de Stichting is het werven van fondsen voor het onderhoud en restauratie van het monumentale interieur van de Kon. IGC.
Daarvoor is door de leden ruim € 6.000 bijeengebracht, waardoor een bijdrage kon worden geleverd aan de vervanging van het wandtextiel en de restauratie van de maquette van het Gebouw Industria.

5. Archiefwerkzaamheden
Wederom heeft de Stichting werkzaamheden verricht t.b.v. de ordening van het archief.

Bestuur
In de vergadering van 30 januari trad Eelco Dijk af als lid van het bestuur van de Stichting en als afgevaardigde van het bestuur van de Kon. IGC. In dezelfde vergadering nam Frank van ’t Geloof deze rol over.

Tijdens 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Maarten Rijkens
Secretaris: Ton van der Stap
Penningmeester: Paul Vernooijs
Lid namens bestuur K.IGC: Frank van ‘t Geloof
Erelid: Jurn Buisman
Lid: René Dessing

Jaarcijfers 2017

Begroting 2017 St. Erfgoed vdKIGC

Jaarverslag 2016

Dit jaar heeft het bestuur driemaal vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

Publieke ontsluiting
De Stichting streeft ernaar om met kennis en expertise het behoud, beheer en de presentatie van het erfgoed, waarover wij waken, professioneel aan te pakken.

Kon.IGC
Veelvuldig heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Kon. IGC en met andere vertegenwoordigers van de Club en werden diverse adviezen uitgebracht.

Roerende eigendommen
Na de voltooiing van de inventarisatie door de Stichting van de schilderijen, zilver , meubilair en andere roerende zaken, heeft het bestuur van de Kon. IGC op advies van de Stichting deze goederen ook laten taxeren en verzekeren.

Schilderijen
Mede op advies van de Stichting heeft het bestuur van de Kon. IGC een tiental schilderijen laten schoonmaken en/of laten restaureren. Na de verbouwing van de nieuwe zalen op de tweede verdieping is een nieuw ophangplan gemaakt voor de schilderijen en in samenwerking met de Club geïmplementeerd.

Wandbespanning Clubzaal
Diverse adviezen werden gegeven t.a.v. restauratie c.q. vervanging van de wandbespanning in de Clubzaal. In de loop van het jaar werd besloten de wandbespanning niet te restaureren maar in zijn geheel te vervangen. Offertes zijn hiervoor aangevraagd, de opdracht is inmiddels verstrekt. Het is de intentie dat de wandbespanning in de zomer van 2017 zal worden vervangen.
De Stichting is zeer zorgvuldig te werk gegaan bij haar adviezen t.a.v. de vervanging van het wandbehangsel. Delen van het origineel zullen bewaard worden en deels ook aangeboden worden aan musea en erfgoedinstellingen. Een gedeelte van de oude wandbespanning zal achter het nieuwe wandbehangsel worden gehandhaafd, zodat dit wellicht bij toekomstige restauraties dienst kan doen.
De Stichting heeft bij diverse fondsen een aanvraag gedaan voor subsidie en een brief naar de leden van de Kon. IGC verstuurd om een bijdrage te vragen.

Restaurant
Het bestuur van de Kon. IGC heeft besloten het restaurant van de Club te verbouwen. De Stichting zal hierbij betrokken zijn en adviseren over de restauratie en inrichting van deze monumentale ruimte. Het is de intentie dat deze verbouwing in de zomer van 2017 zal plaatsvinden.

Expert netwerk
De Stichting werkt regelmatig samen met diverse experts. Adviezen werden gevraagd aan mevrouw Emmy de Groot, o.a. bestuurslid van de Nationale Textiel Commissie, en aan het Nederlands Textiel Museum. Inspiratie werd opgedaan bij het AMRATH Hotel, gebouwd in dezelfde periode, ook voorzien van zalen met een wandbespanning van Theo Nieuwenhuis.

Archief
De Stichting heeft in 2016 het archief geordend en geschikt gemaakt voor verder onderzoek.

Publicaties
Een artikel werd geschreven voor het blad In Good Company over de voormalige Damsluizen die zich ooit onder het gebouw van de Kon. IGC bevonden.

Jaarcijfers 2016
Begroting 2016 Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club

Jaarverslag 2015

Voor de stichting is 2015 een belangrijk en actief jaar geweest.
Het bestuur van de Stichting heeft enkele wijzigingen ondergaan. De naam van de stichting is veranderd van Stichting Vrienden van de IGC in Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club. Het bestuur heeft 5 keer vergaderd.

In februari 2016 heeft de stichting de status van Culturele ANBI gekregen.

Activiteiten 2015

Als vervolg op de activiteiten van het jaar 2014 zijn de
volgende onderwerpen verder uitgediept en aangepakt:
– advisering bij de inrichting en restauratie van nieuwe lokaliteiten van de Vereniging Kon. IGC;
– het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de
Vereniging Kon. IGC;
– deelnemen in de Erfgoed Commissie van de Kon. IGC;
– ordening en onderzoek van het archief van de Kon. IGC;
– in samenwerking met Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam onderzoek naar de fundamenten van de 16e-eeuwse damsluizen onder Gebouw Industria;
– afronding inventarisatie kunstcollectie;
– onderzoek en beschrijving interieur en meubilair ontworpen door Foeke Kuipers;
– onderzoek naar de status van de schilderijen en de daadwerkelijke restauratie van een deel hiervan;
– onderzoek in samenwerking met het Textiel Museum naar de weefmethodieken van de 100 jaar oude wandbespanning;
– advisering aan het bestuur van de Kon. IGC betreffende de
restauratie en/of vervanging van het wandtextiel in de Clubzaal van de vereniging;
– rondleidingen tijdens de openstelling van het gebouw Industria en de sociëteit van de Kon. IGC tijdens de monumentendagen;
– publicatie van enkele artikelen over het interieur en de plaats van de damsluizen.

Jaarcijfers 2015

Jaarverslag 2014

Voor de Stichting is het een actief jaar geweest.

De volgende activiteiten hebben gedurende 2014 plaatsgehad of zijn in gang:

– Renovatie Gebouw Industria
De nieuwe eigenaar van Gebouw Industria, Ivy Group BV, heeft verregaande plannen voor renovatie. Tezamen met het bestuur van de Koninklijke Industrieele Groote Club (KIGC) heeft de Stichting zich ingezet voor zoveel mogelijk behoud en restauratie (inclusief reconstructie) van Gebouw Industria, door de eigenaar en de renovatiearchitect bewust te maken van het belang van het historische interieur. Hiertoe werd archiefonderzoek verricht, renovatieplannen bestudeerd en vergeleken met historisch beeldmateriaal, de huidige situatie met name waar het historische interieurelementen betreft in kaart gebracht en overleg gevoerd met betrokkenen. Dit heeft geleid tot significante aanpassing van de plannen van de eigenaar en inmiddels zijn al enige restauraties daadwerkelijk uitgevoerd. Meekijken blijft aan te bevelen bij de verdere renovatie.

– De re-inventarisatie van de Collectie is aangepakt, zodat er nu een overzicht ligt van de relevante objecten van de Collectie van de KIGC. Alle objecten zijn opnieuw beschreven. Daarmee is de basis gelegd voor een vernieuwde aanpak van de kijk op de collectie, waaraan een prioriteitenplan voor restauratie en conservering kan worden gehangen.

– Op grond van expertonderzoek, dat door de Stichting reeds enige jaren geleden in gang was gezet, is na regelmatig overleg met de KIGC de benodigde conserverende restauratie van het textiele wandbehangsel in de Clubzaal en de Bestuurskamer uitgevoerd in opdracht van het KIGC door de door de Stichting aangedragen expertbedrijven.

– Tevens is er een brede discussie met bestuur en directie van de KIGC gevoerd voor de conserverende of vervangende aanpak van dit voorgenoemde textiele wandbehangsel op de lange termijn. Deze discussie zal in de komende periode worden voortgezet.

– Er is in 2014 een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de originele architectuurtekeningen van Gebouw Industria. Voor 2015 is door de Stichting budget vrij gemaakt ten behoeve van nader professioneel onderzoek om te komen tot een wetenschappelijke publicatie.

– Er zijn enkele artikelen geschreven en gepubliceerd ten behoeve van het creëren van bekendheid en zo mogelijk betrokkenheid bij het ensemble van gebouw, inventaris en sociëteit, waarbij de historisch betekenis centraal staat.

De Stichting juicht het toe, dat de KIGC het chef d’oeuvre van Louis Apol (1850-1936) heeft laten schoonmaken.

Jaarcijfers 2014