Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Dit jaar heeft het bestuur driemaal vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

Publieke ontsluiting
De Stichting streeft ernaar om met kennis en expertise het behoud, beheer en de presentatie van het erfgoed, waarover wij waken, professioneel aan te pakken.

Kon.IGC
Veelvuldig heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Kon. IGC en met andere vertegenwoordigers van de Club en werden diverse adviezen uitgebracht.

Roerende eigendommen
Na de voltooiing van de inventarisatie door de Stichting van de schilderijen, zilver , meubilair en andere roerende zaken, heeft het bestuur van de Kon. IGC op advies van de Stichting deze goederen ook laten taxeren en verzekeren.

Schilderijen
Mede op advies van de Stichting heeft het bestuur van de Kon. IGC een tiental schilderijen laten schoonmaken en/of laten restaureren. Na de verbouwing van de nieuwe zalen op de tweede verdieping is een nieuw ophangplan gemaakt voor de schilderijen en in samenwerking met de Club geïmplementeerd.

Wandbespanning Clubzaal
Diverse adviezen werden gegeven t.a.v. restauratie c.q. vervanging van de wandbespanning in de Clubzaal. In de loop van het jaar werd besloten de wandbespanning niet te restaureren maar in zijn geheel te vervangen. Offertes zijn hiervoor aangevraagd, de opdracht is inmiddels verstrekt. Het is de intentie dat de wandbespanning in de zomer van 2017 zal worden vervangen.
De Stichting is zeer zorgvuldig te werk gegaan bij haar adviezen t.a.v. de vervanging van het wandbehangsel. Delen van het origineel zullen bewaard worden en deels ook aangeboden worden aan musea en erfgoedinstellingen. Een gedeelte van de oude wandbespanning zal achter het nieuwe wandbehangsel worden gehandhaafd, zodat dit wellicht bij toekomstige restauraties dienst kan doen.
De Stichting heeft bij diverse fondsen een aanvraag gedaan voor subsidie en een brief naar de leden van de Kon. IGC verstuurd om een bijdrage te vragen.

Restaurant
Het bestuur van de Kon. IGC heeft besloten het restaurant van de Club te verbouwen. De Stichting zal hierbij betrokken zijn en adviseren over de restauratie en inrichting van deze monumentale ruimte. Het is de intentie dat deze verbouwing in de zomer van 2017 zal plaatsvinden.

Expert netwerk
De Stichting werkt regelmatig samen met diverse experts. Adviezen werden gevraagd aan mevrouw Emmy de Groot, o.a. bestuurslid van de Nationale Textiel Commissie, en aan het Nederlands Textiel Museum. Inspiratie werd opgedaan bij het AMRATH Hotel, gebouwd in dezelfde periode, ook voorzien van zalen met een wandbespanning van Theo Nieuwenhuis.

Archief
De Stichting heeft in 2016 het archief geordend en geschikt gemaakt voor verder onderzoek.

Publicaties
Een artikel werd geschreven voor ‘In Good Company’ over de voormalige Damsluizen die zich ooit onder het gebouw van de Kon. IGC bevonden.

Jaarcijfers 2016
Begroting 2016 Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club

Jaarverslag 2015

Voor de stichting is 2015 een belangrijk en actief jaar geweest.
Het bestuur van de Stichting heeft enkele wijzigingen ondergaan. De naam van de stichting is veranderd van Stichting Vrienden van de IGC in Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club. Het bestuur heeft 5 keer vergaderd.

In februari 2016 heeft de stichting de status van Culturele ANBI gekregen.

Activiteiten 2015

Als vervolg op de activiteiten van het jaar 2014 zijn de
volgende onderwerpen verder uitgediept en aangepakt:
– advisering bij de inrichting en restauratie van nieuwe lokaliteiten van de Vereniging Kon. IGC;
– het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de
Vereniging Kon. IGC;
– deelnemen in de Erfgoed Commissie van de Kon. IGC;
– ordening en onderzoek van het archief van de Kon. IGC;
– in samenwerking met Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam onderzoek naar de fundamenten van de 16e-eeuwse damsluizen onder Gebouw Industria;
– afronding inventarisatie kunstcollectie;
– onderzoek en beschrijving interieur en meubilair ontworpen door Foeke Kuipers;
– onderzoek naar de status van de schilderijen en de daadwerkelijke restauratie van een deel hiervan;
– onderzoek in samenwerking met het Textiel Museum naar de weefmethodieken van de 100 jaar oude wandbespanning;
– advisering aan het bestuur van de Kon. IGC betreffende de
restauratie en/of vervanging van het wandtextiel in de Clubzaal van de vereniging;
– rondleidingen tijdens de openstelling van het gebouw Industria en de sociëteit van de Kon. IGC tijdens de monumentendagen;
– publicatie van enkele artikelen over het interieur en de plaats van de damsluizen.

Jaarcijfers 2015

Jaarverslag 2014

Voor de Stichting is het een actief jaar geweest.

De volgende activiteiten hebben gedurende 2014 plaatsgehad of zijn in gang:

– Renovatie Gebouw Industria
De nieuwe eigenaar van Gebouw Industria, Ivy Group BV, heeft verregaande plannen voor renovatie. Tezamen met het bestuur van de Koninklijke Industrieele Groote Club (KIGC) heeft de Stichting zich ingezet voor zoveel mogelijk behoud en restauratie (inclusief reconstructie) van Gebouw Industria, door de eigenaar en de renovatiearchitect bewust te maken van het belang van het historische interieur. Hiertoe werd archiefonderzoek verricht, renovatieplannen bestudeerd en vergeleken met historisch beeldmateriaal, de huidige situatie – met name waar het historische interieurelementen betreft – in kaart gebracht en overleg gevoerd met betrokkenen. Dit heeft geleid tot significante aanpassing van de plannen van de eigenaar en inmiddels zijn al enige restauraties daadwerkelijk uitgevoerd. Meekijken blijft aan te bevelen bij de verdere renovatie.

– De re-inventarisatie van de Collectie is aangepakt, zodat er nu een overzicht ligt van de relevante objecten van de Collectie van de KIGC. Alle objecten zijn opnieuw beschreven. Daarmee is de basis gelegd voor een vernieuwde aanpak van de kijk op de collectie, waaraan een prioriteitenplan voor restauratie en conservering kan worden gehangen.

– Op grond van expertonderzoek, dat door de Stichting reeds enige jaren geleden in gang was gezet, is na regelmatig overleg met de KIGC de benodigde conserverende restauratie van het textiele wandbehangsel in de Clubzaal en de Bestuurskamer uitgevoerd in opdracht van het KIGC door de door de Stichting aangedragen expertbedrijven.

– Tevens is er een brede discussie met bestuur en directie van de KIGC gevoerd voor de conserverende of vervangende aanpak van dit voorgenoemde textiele wandbehangsel op de lange termijn. Deze discussie zal in de komende periode worden voortgezet.

– Er is in 2014 een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de originele architectuurtekeningen van Gebouw Industria. Voor 2015 is door de Stichting budget vrij gemaakt ten behoeve van nader professioneel onderzoek om te komen tot een wetenschappelijke publicatie.

– Er zijn enkele artikelen geschreven en gepubliceerd ten behoeve van het creëren van bekendheid en zo mogelijk betrokkenheid bij het ensemble van gebouw, inventaris en sociëteit, waarbij de historisch betekenis centraal staat.

De Stichting juicht het toe, dat de KIGC het chef d’oeuvre van Louis Apol (1850-1936) heeft laten schoonmaken.

Jaarcijfers 2014