Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Voor de Stichting is het een actief jaar geweest.

De volgende activiteiten hebben gedurende 2014 plaatsgehad of zijn in gang:

– Renovatie Gebouw Industria
De nieuwe eigenaar van Gebouw Industria, Ivy Group BV, heeft verregaande plannen voor renovatie. Tezamen met het bestuur van de Koninklijke Industrieele Groote Club (KIGC) heeft de Stichting zich ingezet voor zoveel mogelijk behoud en restauratie (inclusief reconstructie) van Gebouw Industria, door de eigenaar en de renovatiearchitect bewust te maken van het belang van het historische interieur. Hiertoe werd archiefonderzoek verricht, renovatieplannen bestudeerd en vergeleken met historisch beeldmateriaal, de huidige situatie – met name waar het historische interieurelementen betreft – in kaart gebracht en overleg gevoerd met betrokkenen. Dit heeft geleid tot significante aanpassing van de plannen van de eigenaar en inmiddels zijn al enige restauraties daadwerkelijk uitgevoerd. Meekijken blijft aan te bevelen bij de verdere renovatie.

– De re-inventarisatie van de Collectie is aangepakt, zodat er nu een overzicht ligt van de relevante objecten van de Collectie van de KIGC. Alle objecten zijn opnieuw beschreven. Daarmee is de basis gelegd voor een vernieuwde aanpak van de kijk op de collectie, waaraan een prioriteitenplan voor restauratie en conservering kan worden gehangen.

– Op grond van expertonderzoek, dat door de Stichting reeds enige jaren geleden in gang was gezet, is na regelmatig overleg met de KIGC de benodigde conserverende restauratie van het textiele wandbehangsel in de Clubzaal en de Bestuurskamer uitgevoerd in opdracht van het KIGC door de door de Stichting aangedragen expertbedrijven.

– Tevens is er een brede discussie met bestuur en directie van de KIGC gevoerd voor de conserverende of vervangende aanpak van dit voorgenoemde textiele wandbehangsel op de lange termijn. Deze discussie zal in de komende periode worden voortgezet.

– Er is in 2014 een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de originele architectuurtekeningen van Gebouw Industria. Voor 2015 is door de Stichting budget vrij gemaakt ten behoeve van nader professioneel onderzoek om te komen tot een wetenschappelijke publicatie.

– Er zijn enkele artikelen geschreven en gepubliceerd ten behoeve van het creëren van bekendheid en zo mogelijk betrokkenheid bij het ensemble van gebouw, inventaris en sociëteit, waarbij de historisch betekenis centraal staat.

De Stichting juicht het toe, dat de KIGC het chef d’oeuvre van Louis Apol (1850-1936) heeft laten schoonmaken.

Gedurende 2015 hebben zich geen bestuursmutaties voorgedaan. In juni 2016 is de heer Dijk tot het bestuur van de Stichting toegetreden.

Bestuur

Voorzitter: Drs. M.H. Rijkens
Secretaris: A.H.J. van der Stap MIT
Penningmeester: Mr. P.J. Vernooijs
Algemeen bestuurslid: Mr. K.E.J. Dijk
Algemeen bestuurslid: Drs. R.W.C. Dessing
Algemeen bestuurslid en erelid: Dr. J.A.W. Buisman

Jaarverslag 2015

Voor de stichting is 2015 een belangrijk en actief jaar geweest.
Het bestuur van de Stichting heeft enkele wijzigingen ondergaan. De naam van de stichting is veranderd van Stichting Vrienden van de IGC in Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club. Het bestuur heeft 5 keer vergaderd.

In februari 2016 heeft de stichting de status van Culturele ANBI gekregen.

Activiteiten 2015

Als vervolg op de activiteiten van het jaar 2014 zijn de
volgende onderwerpen verder uitgediept en aangepakt:
– advisering bij de inrichting en restauratie van nieuwe lokaliteiten van de Vereniging Kon. IGC;
– het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de
Vereniging Kon. IGC;
– deelnemen in de Erfgoed Commissie van de Kon. IGC;
– ordening en onderzoek van het archief van de Kon. IGC;
– in samenwerking met Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam onderzoek naar de fundamenten van de 16e-eeuwse damsluizen onder Gebouw Industria;
– afronding inventarisatie kunstcollectie;
– onderzoek en beschrijving interieur en meubilair ontworpen door Foeke Kuipers;
– onderzoek naar de status van de schilderijen en de daadwerkelijke restauratie van een deel hiervan;
– onderzoek in samenwerking met het Textiel Museum naar de weefmethodieken van de 100 jaar oude wandbespanning;
– advisering aan het bestuur van de Kon. IGC betreffende de
restauratie en/of vervanging van het wandtextiel in de Clubzaal van de vereniging;
– rondleidingen tijdens de openstelling van het gebouw Industria en de sociëteit van de Kon. IGC tijdens de monumentendagen;
– publicatie van enkele artikelen over het interieur en de plaats van de damsluizen.